---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAJISTOTNIEJSZE WSKAZÓWKI DIAGNOSTYCZNE

PŁYNĄCE Z WYNIKÓW UZYSKANYCH PRZEZ OPINIOWANĄ SABINĘ J.
W WIELOWYMIAROWYM KWESTIONARIUSZU OSOBOWOŚCI MMPI-2,
A POTWIERDZONE RÓWNIEŻ INNYM MATERIAŁEM DOWODOWYM
ZEBRANYM W AKTACH SPRAW SĄDOWYCH
ORAZ CAŁOKSZTAŁTEM OKOLICZNOŚCI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S
kala L (58)

Osoby takie są sztywne w myśleniu i działaniu, mało plastyczne w podejściu do rozwiązywania problemów. W sposób naiwny spostrzegają siebie i świat, są pasywne, niepewne swoich możliwości, mają niską tolerancję na stres, źle znoszą wszelkie sytuacje obciążenia psychicznego. Nie mają wglądu ani w motywy swoich zachowań, ani motywy działań innych ludzi. Stosują naiwny sposób przedstawiania siebie w lepszym świetle, polegający na globalnym zaprzeczaniu wszelkim problemom psychologicznym i słabostkom; [Matkowski 1992, str. 24]

Skala 3 (54 – po korekcie >70)
Pozwala oceniać opiniowaną, jako osobę pozbawioną wglądu w swoje emocje i motywy działań. Bardzo niedojrzałą, egocentryczną, skoncentrowaną na sobie. Jej zachowanie zawiera często erotyczny podtekst. Jest niewrażliwa na społeczny odbiór swojego zachowania i nie rozumie reakcji otoczenia. Nieświadomie oczekuje od innych zainteresowania, opieki i oparcia, a przy odczuciu ich braku ze strony otoczenia reaguje wrogością i złością, często tłumioną i ujawnianą pośrednio. Nie jest tych uczuć świadoma, a gdy ktoś zwróci jej na nie uwagę – czuje się pokrzywdzona i prześladowana. Osoby takie są na co dzień przyjacielskie i rozmowne, jednakże ich relacje z innymi są dość płytkie, nastawione głównie na branie. Mają bardzo silną potrzebę akceptacji, często czują się nie rozumiane i źle traktowane; [Matkowski 1992, str. 40-41].

Skala 4 (54 – po korekcie >70)
Opisuje opiniowaną, jako osobę, która buntuje się przeciwko rodzinie i społeczeństwu, odrzuca obowiązujące w nim zasady. Dla osób z tej grupy duży problem stanowi kontrola własnych zachowań. Ich relacje z ludźmi są płytkie, powierzchowne, nierzadko czysto instrumentalne. Szybko wychodzi na jaw ich duża niedojrzałość, egoizm i koncentracja na sobie. Bardzo rzadko przywiązują się do kogoś, a znajomych dobierają głównie pod kątem możliwości wykorzystania ich do własnych celów; [Matkowski 1992, str. 42-43].

Korektę znacznie zaniżonych (z powodu prymitywnego kłamstwa badanej w trakcie testu) wyników obu powyższych skal klinicznych (3 i 4) narzuca wysokość wyżej opisanej skali kontrolnej L (58), która dla osoby z wyższym wykształceniem jest wartością bardzo wysoką, powodującą drastyczne obniżenie większości skal klinicznych, a w szczególności w/w [Matkowski 1992, str. 25]. To zaś usprawiedliwia zastosowanie kodu wysokopunktowego 34/43. Nota bene kod ten został użyty przez biegłą psycholog – mimo, iż wyparła się tego faktu podczas zeznań przed Sądem – albowiem zaczerpnęła z niego kilka rozpoznawalnych fraz (zaznaczonych kolorem niebieskim), które zamieściła w opinii z 24.08.2010. Jednocześnie zataiła szereg niezwykle istotnych informacji, które bardzo silnie korespondują z okolicznościami przedmiotowej sprawy i pozostałym materiałem dowodowym zebranym w postępowaniu. Dobitnie świadczy o tym poniższy opis.


Kod wysokopunktowy 34/43 (>70)
Najbardziej charakterystyczną cechą osób o tym kodzie jest ich chroniczny, intensywny gniew. Przeżywają one wrogość i agresywne impulsy, ale są niezdolne do właściwego wyrażania tych uczuć. Są nadmiernie kontrolujące się, choć mogą u nich występować epizody agresywnych, gwałtownych zachowań. Nie mają one wglądu w przyczyny i konsekwencje własnych działań. Obwiniają innych za swe trudności. Choć inni ludzie mogą dostrzegać u nich problemy, mało prawdopodobne jest aby dostrzegli je oni u siebie sami. Większość problemów jakie przeżywają nie jest związana z zewnętrznym stresem, lecz głębokimi, chronicznymi uczuciami wrogości wobec członków rodziny. Domagają się więcej uwagi i aprobaty ze strony otoczenia. Są bardzo wrażliwe na odrzucenie i stają się wrogie, gdy ktoś je krytykuje. Zewnętrznie mogą sprawiać wrażenie konformistów, jednak wewnętrznie są bardzo zbuntowane. Mogą być nieprzystosowane seksualnie, częste są tu problemy małżeńskie (np. utrzymywanie kontaktów pozamałżeńskich).
Najczęstszym rozpoznaniem jakie otrzymują osoby o tym typie profilu są zaburzenia osobowości (osobowość pasywno-agresywna lub osobowość niestabilna emocjonalnie); [Matkowski 1992, str. 95-96].


Skala 5 (38)
Taki niski wynik wskazuje, że opiniowana jest kobietą uległą i pasywną, która chętnie pełni tradycyjną rolę słabej, skromnej i ustępliwej istoty, zrzucającej na mężczyznę podejmowanie wszelkich decyzji. Może być to wskaźnikiem gotowości do wchodzenia przez nią w relacje symbiotyczne. Niski wynik w tej skali, w połączeniu ze stwierdzonymi u badanej, podwyższonymi wynikami w skalach 4 i 6 może wskazywać na trudności w przystosowaniu seksualnym; [Matkowski 1992, str. 46-47].

Skala 7 (38)
Niski wynik w tej skali charakteryzuje z kolei osoby niezależne, odprężone, ufające we własne możliwości, z zaspokojonymi potrzebami bezpieczeństwa; [Matkowski 1992, str. 51].


Powyższa rozbieżność wynikająca z interpretacji skali 5 i 7 dowodzi braku integracji czyli rozszczepienia osobowości opiniowanej; [Matkowski 1992, str. 112].


PROFIL MMPI-2 OPINIOWANEJ   >>>


DODATKOWE INFORMACJE  ODNOŚNIE ZATAJEŃ I PRZEKŁAMAŃ BIEGŁEJ PSYCHOLOG (ZAWĘŻONYCH JEDYNIE DO WYNIKÓW TESTU MMPI-2, Z POMINIĘCIEM WIELU INNYCH UCHYBIEŃ OPINII SĄDOWEJ) ZNAJDUJĄ SIĘ W PISMACH PROCESOWYCH, M.IN.:  1  2  3  4  


ICH UZUPEŁNIENIE STANOWIĄ PONADTO:

ANEKS DO PISMA PROCESOWEGO Z 03.03.2011   >>>

WCZEŚNIEJSZE PISMA PROCESOWE (zanim została wydana opinia z 24.08.2010):  1  2   3  

 TREŚĆ APELACJI NA STRONACH  21-27

---------------
Marek Matkowski,  “MMPI, Badanie, opracowanie, interpretacje”, Pracownia Terapii i Rozwoju Osobowości, Poznań 1992

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11>


ISTOTA * RZECZY
   
DIL BANSHEE STORY
OSTIUM...